Vragen? Bel 06 22 19 61 11
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Het gehuurde

Verhuurder verhuurt aan huurder ,en huurder huurt van verhuurder een aanhangwagen met rolsteiger ,aanhangwagen of motortrailer .

Artikel 2 Duur

2.1 De huurovereenkomst gaat in op;      datum ……………………………………tijd………………….
En eindigt op:                                                datum……………………………………tijd………………….

2.2 De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip.

Indien huurder ,het gehuurde niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het gehuurde wordt terugbezorgd ,of door huurder wordt teruggehaald.

In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het gehuurde tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd.

Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het gehuurde zelf terug te halen, de kosten daarvoor komen voor de verhuurder.

Artikel 3 Staat van het gehuurde

Huurder wordt geacht ,direct na ontvangst ,het gehuurde op gebreken  te hebben gecontroleerd.

Indien er gebreken, manco’s ,of andere klachten zijn , dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

Artikel 4 Verplichtingen van de huurder

4.1 Huurder dient het gehuurde op te halen bij verhuurder en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip ,bij verhuurder schoon en onbeschadigd terug te bezorgen.

4.2 Huurder dient het gehuurde zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te handelen en te gebruiken geen veranderingen aan het gehuurde ,aan te brengen.

4.3 Huurder dient aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen ,en verhuurder daar terstond van op de hoogte te stellen.

4.4 Huurder dient er voor zorg te dragen dat het gehuurde niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden onder te verhuren, of anderzijds ter beschikking te stellen.

4.5 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig Nederlands Id-bewijs, Rijbewijs ,en een deugdelijke auto met tenminste een WA-verzekering.

Artikel 5 Schade aan het verhuurde.

5.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het gehuurde ,door huurder is ontvangen, en op het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel terug gehaald, is het risico van de beschadiging ,diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het verhuurde ,anders dan ten gevolge van een eigen gebrek aan het verhuurde ,voor rekening en risico van de huurder.

5.2 Huurder is verplicht elke schade ,elk gebrek, van het verhuurde terstond te melden, evenals diefstal van het verhuurde.

5.3Verandering en/of reparatie aan het verhuurde mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder verricht worden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid  van verhuurder is, behouden in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot directe schade aan zaken die zich niet in het verhuurde bevonden en die ontstaan als gevolg van gebreken aan het verhuurde .Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij verzekerd is.

6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de aanhangwagen, daaronder mede begrepen overbelasting van de aanhangwagen, de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht .

Artikel 7 Opzegging Ontbinding

7.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

7.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen .Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te worden. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip.

7.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst  dient het gehuurde in de zelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld .Indien het verhuurde gebreken of beschadigingen vertoont ,voor zover  het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder ,het verhuurde niet of  gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en of schoonmaakkosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zouden zijn ,dan de reparatie- en schoonmaakkosten.

7.4 Indien huurder niet in staat is het verhuurde aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen ,ter grootte van de  vervangingswaarde van het gehuurde , onverminderd de verplichting tot het betalen van de verhuursom.

Artikel 8 De huurprijs en de waarborgsom

8.1 De huurprijs bedraagt per……………………(tijdseenheid)   € ………………….zegge………………………..

8.2 Huurprijs dient door huurder bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

8.3 Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is huurder een bedrag van € ………………………….

zegge………………………………………………………………..verschuldigd aan huurder als waarborgsom voor het na behoren nakoming van de verplichtingen ,die uit deze huurovereenkomst voortvloeien .Over de waarborgsom word geen rente vergoed.

Artikel 9 Overige bepalingen

Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd het verhuurde blijvend te vervangen door object van hetzelfde Type.

Ruimte voor toelichting/aanvullingen/opnamestaat:………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De Wildt Verhuur

Mussenbergseweg 9
6604 BS Wijchen

E-mail: gj@dewildtverhuur.nl
Tel. 06 22 19 61 11

Algemene voorwaarden

Privacy policy

Motortrailer voor  2 grote of 3 kleine motoren

Motoraanhanger voor 3 grote motoren

Pin It on Pinterest